Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut koła

Wersja Statutu Koła Studentów Biotechnologii z poprawką z dnia 8.05.2017 uchwaloną przez Zgromadzenie Członków

Statut Koła Studentów Biotechnologii

 

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. „Koło Studentów Biotechnologii” zwane dalej Kołem nie posiada osobowości prawnej.

 2. Oficjalna nazwa Koła w języku angielskim brzmi „Student Society of Biotechnology.”

 3. Koło może używać nazwy skróconej: „KSB”

 4. Koło jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2

Siedzibą Koła jest Politechnika Gdańska w Gdańsku.

§3

Koło może być członkiem krajowych związków, stowarzyszeń i organizacji zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§4

Koło może używać znaku i pieczęci według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd.

§5

 1. W ramach Koła organizowane są specjalistyczne sekcje.

 2. Decyzje o powołaniu sekcji, na wniosek osób zainteresowanych, podejmuje Zarząd Koła, a zatwierdza Walne Zebranie Koła.

 

Rozdział 2

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§6

Celem Koła jest:

 1. integracja studentów Biotechnologii i innych kierunków uczelni krajowych i zagranicznych, zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.

 2. poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych, popularyzowanie jej w społeczeństwie.

 3. wymiana informacji, wiedzy i doświadczenia między członkami Koła oraz z zainteresowanymi organizacjami i stowarzyszeniami.

 4. promocja Koła i jego członków.

 5. współpraca z organizacjami działającymi w kraju i poza jego granicami.

§7

Koło realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. współudział, inicjowanie i koordynację badań naukowych.

 2. popularyzację wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych w jak najszerszych kręgach.

 3. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Koła.

 4. organizację szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów,
  seminariów, itp..

 5. udział w dyskusjach publicznych.

 

Rozdział 3

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§8

 1. Członkiem Koła mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Koła.

 3. Członkowie Koła dzielą się na:

 • Członków Zwyczajnych

 • Członków Wspierających

 • Członków Honorowych.

 • Aspirantów

 

§9

 1. Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać osoba fizyczna posiadająca aktualny status studenta (z wyłączeniem uczestników i studentów studiów doktoranckich), posiadająca pełnię praw publicznych, zdolność do czynności prawnych, akceptująca i przestrzegająca statut Koła.

 2. Członek Zwyczajny posiada pełnię praw członkowskich po 3-12 miesiącach od złożenia deklaracji członkowskiej, pod warunkiem udziału w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym bądź współorganizowanym przez KSB oraz wpłacenia pierwszej składki - do tego czasu posiada status Aspiranta.

 3. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Koła, która zdeklarowała na jego rzecz jakąkolwiek pomoc. Osoba prawna działa w Kole przez swojego przedstawiciela.

 4. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Koła lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Koła.

 5. Członek Zwyczajny po wygaśnięciu statusu studenta, w związku z ukończeniem studiów, staje się Członkiem Wspierającym.

 6. Członków Zwyczajnych i Wspierających (z wyłączeniem osób uwzględnionych w §8 ust. 5) przyjmuje w drodze uchwały Zgromadzenie Członków, na podstawie ich pisemnej lub ustnej deklaracji.

 7. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na Zgromadzeniu Członków, na wniosek Zarządu.

§10

 1. Członek Zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władzy Koła.

 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., organizowanych prze władze Koła.

 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła.

 • korzystania z pomocy, rekomendacji i opieki Koła w działaniach podejmowanych zgodnie z jego celami statutowymi.

 • zaskarżania, do Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków Koła.

 • korzystania ze znaku Koła za każdorazową zgodą Zarządu.

 • każdy Członek Koła Naukowego ma prawo do prowadzenia własnych projektów naukowych zgodnych z profilem Koła Naukowego

 1. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 • aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Koła.

 • przestrzegania statutu i uchwał władz Koła.

 • dbania o dobre imię Koła, godnej jego reprezentacji oraz przyczyniania się do wzrostu jego prestiżu.

 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Kole, które w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.

§11

 1. Zarówno Członek Wspierający, jak i Honorowy, posiada prawa określone w §10 ust.1 ptk b-f

 2. Zarówno Członek Wspierający, jak i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Koła.

 3. Członek Wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Koła.

 4. Członkowie Wspierający i Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§12

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Koła złożonej ustnie lub pisemnie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń.

  2. skreślenia z listy członków uchwałą Zgromadzenia Członków Koła z powodu:

   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy.

   • nieprzestrzegania statutu i uchwał Zgromadzenia.

   • Nieusprawiedliwionej nieobecności lub braku jakiejkolwiek aktywności w Kole przez kolejne 4 spotkania.

  3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

  4. śmierci członka.

§13

 1. Od uchwał Zgromadzenia Członków w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Koła, złożone w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Koła. Zarząd Koła rozpatruje odwołanie podczas najbliższych obrad.

 2. Decyzja Zarządu Koła jest ostateczna.

 

Rozdział 4

 

WŁADZE KOŁA

 

§14

 1. Władzami Koła są:

 • Zgromadzenie Członków

 • Zarząd Koła
§15

 1. Kadencja władz:

  1. Kadencja wszystkich władz trwa 1 rok, o ile Zgromadzenie Członków nie zdecyduje inaczej, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym względną większością głosów obecnych członków Zgromadzenia Członków.

  2. Członkowie Zwyczajni wybrani do władz mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż jedną kadencję.

 2. Uchwały władz Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków, chyba, że dalsze postanowienia stanowią inaczej.

§16

 1. Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Koła i może być:

  • Zwyczajne – odbywające się przynajmniej raz na miesiąc

  • Nadzwyczajne – odbywające się w dowolnym czasie, jest zwoływane przez Zarząd Koła lub na pisemny wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Koła o pełni praw członkowskich.

 1. W Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni

 • Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia Członków co najmniej 1 dzień przed terminem zebrania.

 2. Obradami Zgromadzenia Członków kieruje Zarząd.

 3. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

 • wprowadzanie zmian do Statutu.

 • uchwalanie głównych kierunków działania Koła.

 • wybór i odwoływanie Członków Zarządu Koła oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium władzom na wniosek 75% Członków Zwyczajnych.

 • ustalanie wysokości składek członkowskich i termin ich uiszczania.

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 • nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Koła na wniosek Zarządu.

 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła i przeznaczeniu jego majątku.§17

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Koła w okresie między Zgromadzeniami Członków.

 2. Zarząd Koła stanowią:

 • Prezes

 • Wiceprezes

 • Sekretarz

 • Skarbnik

 1. Zasady i tryb działania Zarządu ustala Zarząd.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

 3. Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Koła poza jego strukturami.

 • kierowanie całokształtem działalności Koła.

 • odpowiadanie za swoją pracę i działania przed Zgromadzeniem Członków.

 • zwoływanie Zgromadzenia Członków.

 • wykonanie uchwał Zgromadzenia Członków.

 • określanie szczegółowych kierunków działania Koła.

 • uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Koła w tym sprawozdań finansowych.

 • ustalanie warunków zwolnienia z uiszczania składek członkowskich.

 • zgłaszanie wniosków o nadanie przez Zgromadzenie Członków godności Członka Honorowego Koła.

 • zarządzanie majątkiem Koła.

 • podejmowanie uchwał o przynależności Koła do krajowych i zagranicznych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Koła do tych organizacji i na zjazdy zagraniczne.

 • zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji.

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zgromadzenia Członków o przyjmowaniu nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających.

 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zgromadzenia Członków.

 • składanie Zgromadzeniu Członków ustnych bądź pisemnych sprawozdań ze swojej działalności.

 • uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

 • używania i rozporządzania pieczęcią i znakiem Koła 1. W razie okresowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes, a następnie w kolejności Skarbnik.

§18

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu skład osobowy zostaje uzupełniony spośród Członków Zwyczajnych obecnych na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków.

 2. Odwołanie członka Zarządu następuje podczas Zgromadzenia Członków
  ( Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego) przy względnej większości głosów na wniosek przynajmniej 75% Członków uprawnionych do głosowania.

 

 

Rozdział 5

 

MAJĄTEK KOŁA

 

§19

 1. Majątek Koła powstaje:

 • z przyznanej kwoty na Badania Własne.

 • ze składek członkowskich.

 • darowizn, spadków, zapisów.

 • innej działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zdobywania i obciążania majątku Koła podejmuje Zarząd.

 2. Koło prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

 

§20

 1. Zmianę statutu, jak też rozwiązanie Koła może uchwalić Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Zwyczajnych. Uchwała zapada kwalifikowaną większością 75% głosów obecnych Członków zwyczajnych na Zgromadzeniu Członków.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koła Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Koła wybierając Komisję Likwidacyjną, której obowiązkiem jest zlikwidowanie majątku Koła stosownie do uchwał Zgromadzenia Członków.

 3. Skład Komisji Likwidacyjnej, Zgromadzenie Członków, może powołać spośród ostatnio obranego składu Zarządu.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości