Koło Studentów Biotechnologii WCh PG

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Walne zebranie

Przed Walnym Zebraniem Członków ASSB należy zapoznać się z Regulaminem Prac Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ASSB oraz Regulaminem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, które przedstawione są poniżej.

 

 

 

Regulamin Prac Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ASSB

 

 

§1


Obrady Walnego Zebrania Członków ASSB odbywają się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, tj. w dniu 24. listopada 2012 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15, na Politechnice Gdańskiej, przy ul. Narutowicza 11/12.


§2


Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków ASSB są uprawnieni:

• z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

• z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia oraz inne osoby zaproszone.

 

§3


1. Obrady otwiera Prezes Zarządu ASSB, który następnie przeprowadza wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ASSB.

2. Na wniosek Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zebranie Członków ASSB:

a. zatwierdza porządek obrad,

b. uchwala Regulamin Prac Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ASSB oraz Regulamin Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

3. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami zgodnie z uchwalonym regulaminem obrad oraz zatwierdzonym porządkiem obrad.

 

§4


Walne Zebranie wybiera ze swojego grona Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.

 

§5


1. Przedmiotem obrad i uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania ASSB są sprawy ujęte w porządku obrad oraz zgłoszone jako wolne wnioski, w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zwyczajne Walne Zebranie ASSB może, zwykłą większością głosów wprowadzić zmiany do porządku obrad.

 

§6


1. Przewodniczący kieruje pracami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSB ma wyłączne prawo do:

a. udzielania i odbierania głosu uczestnikom Zgromadzenia,

b. poddawania pod głosowanie zgłaszanych wniosków,

c. wydawania poleceń Sekretarzowi.

 

§7


1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń w następujących przypadkach:

a. w sprawach formalnych, w szczególności:

•głosowanie nad wnioskiem bez przeprowadzenia dyskusji,

•zakończenie dyskusji na określony temat,

•zarządzenie przerwy,

•zaistnienia przeszkód formalno-prawnych wpływających na przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSB,

b. udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania innych uczestników.

 

§8


1. Czas wystąpienia jednego mówcy jest ograniczony do 5 minut, a przy czym jeden mówca w tej samej sprawie może zabrać głos najwyżej dwukrotnie.

2. Z ważnych przyczyn przewodniczący może odebrać prawo głosu przemawiającej osobie.

3. Z ważnych przyczyn Przewodniczący może udzielić głosu danej osobie więcej niż dwukrotnie.

4. Wobec Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz zaproszonych gości postanowień § 8 ust. 1 nie stosuje się.

 

§9


Po przystąpieniu do głosowania i po przyjęciu wniosku, przewodniczący Walnego Zebrania nie udziela głosu w danej sprawie (wniosek raz przegłosowany nie podlega powtórnemu głosowaniu).

 

§10


Wnioski w sprawie zmian Statutu muszą być składane na piśmie do Przewodniczącego Walnego i zawierać propozycje zapisu wnioskowanej zmiany Statutu.

 

§11


1. Uchwały Walnego Zebrania Zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu.

 

§12


W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący.

 

§13


W sprawach spornych decydujący głos rozstrzygający należy do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ASSB.

 

 

 

 

Regulamin Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

 

1. Komisję w składzie 3 osób wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

2. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego

 

3. W pracach i obradach Komisji mogą brać udział tylko jej członkowie

 

4. Członkowie nie mogą kandydować w wyborach do władz ASSB dokonywanych na
Walnym Zebraniu Członków

 

5. Komisja Mandatowo Skrutacyjna:

 

5.1. sprawdza poprawność zwołania Walnego Zebrania i stwierdza jego prawomocność

 

5.2. przygotowuje karty wyborcze, które następnie wydaje uprawnionym do głosowania,

 

5.3. oblicza głosy oddane w głosowaniach tajnych i jawnych

 

6. Komisja Mandatowo Skrutacyjna sporządza protokoły z powyższych czynności, które po podpisaniu przez wszystkich członków Komisji - przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zebrania

 

7. Regulamin niniejszy wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków

 

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyka

Odsłon : 172961

Polecane

Wspierają nas